ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met MS Mode;
 3. Dag: een kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 5. MS Mode: de rechtspersoon MSNL B.V. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst: de tussen MS Mode en de Consument via de Website gesloten overeenkomst;
 7. Website/Webshop: de website www.msmode.com.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MSNL B.V.
Vestigingsadres: Diemermere 1
1112 TA Diemen
Nederland
E-mailadres : klantenservice@msmode.com
KvK-nummer: 65811976
BTW-nummer: NL856269864B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van MS Mode en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MS Mode en de consument.
 2. MS Mode behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de consument.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van MS Mode aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MS Mode gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MS Mode kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MS Mode niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt MS Mode onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. MS Mode treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal MS Mode daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MS Mode zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van MS Mode te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
  a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van MS Mode waar u met klachten terecht kunt;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij MS Mode deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
 5. Als de Consument heeft gekozen voor betaling via AfterPay, zal AfterPay een kredietcheck uitvoeren. In dat geval komt de overeenkomst tot stand onder de voorwaarde dat de kredietcheck geen bezwaren oplevert. Mocht de kredietcheck onverhoopt een negatief resultaat opleveren, dan zal de consument daar na het plaatsen van zijn bestelling over worden geïnformeerd. In dat geval krijgt de consument de gelegenheid om alsnog een bestelling te doen met gebruikmaking van een andere betaalmethode.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (het herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 2. Het herroeppingsrecht geldt niet voor beenmode en lingerie waarvan de consument de verzegeling van de verpakking heeft verbroken.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan MS Mode te melden. Hiervoor kan de consument gebruik maken van de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan MS Mode. De consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn aan MS Mode laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan MS Mode dienen te retourneren, conform de door MS Mode verstrekte instructies op de Website.
 4. De consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding aan MS Mode terug te zenden, bij voorkeur vergezeld van de ingevulde retourbon.
 5. MS Mode biedt de consument ook de mogelijkheid om de producten die in de Webshop zijn besteld te ruilen of te retourneren in een MS Mode winkel. De Consument dient in dit geval binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling de producten af te leveren bij een MS Mode winkel vergezeld met de ingevulde retourbon.
 6. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 7. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 6.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument de producten retourneren via een MS Mode winkel of een DHL Parcelshop. In beide gevallen betaalt de consument geen kosten voor de retourzending. De consument dient ervoor te zorgen dat de bij de DHL Parcelshop afgegeven producten deugdelijk zijn verpakt en correct zijn geadresseerd. De consument kan er ook voor kiezen om de producten op een andere wijze terug te sturen. In dat geval is de consument zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzending.
 2. Indien de consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal MS Mode onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen. Indien de consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het herroepingsrecht wil retourneren, worden de verzendkosten niet vergoed.
 3. MS Mode gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos.
 4. Tenzij MS Mode aanbiedt het product zelf af te halen, mag MS Mode wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

Artikel 8 - De prijs

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door MS Mode aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Garantie

 1. Een door MS Mode, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MS Mode ten opzichte van MS Mode kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst.
 2. MS Mode staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. MS Mode staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat MS Mode in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. MS Mode zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MS Mode kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal MS Mode zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd:
  •1 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 19:30 uur besteld zijn;
  •2 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 19:30 uur besteld zijn;
  • producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd;
  • indien een consument ervoor heeft gekozen om de producten in de winkel op te halen, geldt een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MS Mode in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

Artikel 11 - Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen MS Mode en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen MS Mode en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden beheerst door Nederlands recht.