Disclaimer

Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over MS Mode en haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is te goeder trouw door MS Mode samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. MS Mode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze MS Mode website.

De inhoud van deze website en andere uitingen van MS Mode op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door MS Mode wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MS Mode behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Noch MS Mode, noch haar dochterondernemingen, noch de staf, medewerkers, of agenten van MS Mode of haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.