Algemene Voorwaarden

<<Download de Algemene Voorwaarden (pdf) >>


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met MS Mode.
3. Dag: een kalenderdag.
4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst.
5. MS Mode: de rechtspersoon MSNL B.V. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst: de tussen MS Mode en de Consument via de Website gesloten overeenkomst.
7. Website/Webshop: de website www.msmode.nl.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MSNL B.V.
Vestigingsadres: Hoofdveste 10
3992 DG Houten
Telefoonnummer:  020 - 580 9891 (lokaal tarief)
maandag - vrijdag van 9:00 - 17:00
E-mailadres: Klantenservice@msmode.com
KvK-nummer: 65811976
Btw-identificatienummer: NL856269864B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van MS Mode en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MS Mode en de Consument.  
2. MS Mode behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument. 

Artikel 4 - Het aanbod

1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van MS Mode aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als MS Mode gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MS Mode kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MS Mode niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt MS Mode onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. MS Mode treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch betaalt, zal MS Mode daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Als de Consument heeft gekozen voor betaling via AfterPay, zal AfterPay een kredietcheck uitvoeren. In dat geval komt de overeenkomst tot stand onder de voorwaarde dat de kredietcheck geen bezwaren oplevert. Mocht de kredietcheck onverhoopt een negatief resultaat opleveren, dan zal de Consument daar na het plaatsen van zijn bestelling over worden geïnformeerd. In dat geval krijgt de Consument de gelegenheid om alsnog een bestelling te doen met gebruikmaking van een andere betaalmethode.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (het herroepingsrecht) gedurende 14 dagen.  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
2. Het herroeppingsrecht geldt niet voor beenmode en lingerie waarvan de Consument de verzegeling van de verpakking heeft verbroken.
3. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan MS Mode te melden. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan MS Mode. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn aan MS Mode laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan MS Mode dienen te retourneren, conform de door MS Mode verstrekte instructies op de Website.
4. De Consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding aan MS Mode terug te zenden, bij voorkeur vergezeld van de ingevulde retourbon.
5. MS Mode biedt de Consument ook de mogelijkheid om de producten die in de Webshop zijn besteld te ruilen of te retourneren in een MS Mode winkel. De Consument dient in dit geval binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling de producten af te leveren bij een MS Mode winkel vergezeld met de ingevulde retourbon.
6. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 6.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de Consument de producten retourneren via een MS Mode winkel of een DHL Parcelshop. In beide gevallen betaalt de Consument geen kosten voor de retourzending. De Consument dient ervoor te zorgen dat de bij de DHL Parcelshop afgegeven producten deugdelijk zijn verpakt en correct zijn geadresseerd. De Consument kan er ook voor kiezen om de producten op een andere wijze terug te sturen. In dat geval is de Consument zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzending. 

2. Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal MS Mode onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen. Indien de Consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het herroepingsrecht wil retourneren, worden de verzendkosten niet vergoed.
3. MS Mode gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is steeds kosteloos.
4. Tenzij MS Mode aanbiedt het product zelf af te halen, mag MS Mode wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

Artikel 8 - De prijs

1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door MS Mode aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Garantie

1. Een door MS Mode, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MS Mode ten opzichte van MS Mode kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst. 
2. MS Mode staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat MS Mode in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. MS Mode zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan MS Mode kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal MS Mode zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd:
- 1 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 19:30 uur besteld zijn;
- 2 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 19:30 uur besteld zijn;
- producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd;
- indien een Consument ervoor heeft gekozen om de producten in de winkel op te halen, geldt een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen.
4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MS Mode in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

Artikel 11 - Betaling

1. De Consument dient de betalingen aan MS Mode volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen.
2. MS Mode behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MS Mode te melden. 

Artikel 12 - Overig

1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen MS Mode en de Consument worden vastgelegd.
3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 

Algemene Voorwaarden MS Mode Card

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

MS Mode: MSNL B.V., Hoofdveste 10, 3992 DG Houten
MS Mode Card: de kaart die MS Mode verstrekt in het kader van het MS Mode Card Programma;
MS Mode Card Member: de houder van de MS Mode Card;
MS Mode Card Programma: het door MS Mode ontwikkelde loyaliteitsprogramma waarbij de MS Mode Card Member unieke aanbiedingen en aantrekkelijke voordelen ontvangen;

Member Points: de met de MS Mode Card te sparen punten;

Winkels: vestiging(en) van MS Mode in Nederland; en

Webshop: de online shop van MS Mode (www.msmode.nl). 

A. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de, aanvraag, de verstrekking, de registratie en het gebruik van de MS Mode Card in het kader van het MS Mode Card Programma.

2. Door het gebruik van de MS Mode Card verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

B. Algemeen

1. Als MS Mode Card Member kunt u op vertoon van de MS Mode Card bij de Winkels en op de Webshop punten sparen en verzilveren.

2. De MS Mode Card is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en uitsluitend voor particulier gebruik.

3. Per MS Mode Card Member kan slechts een (1) MS Mode Card worden aangevraagd, verstrekt, geregistreerd en/of gebruikt.

4. Iedere natuurlijk persoon boven de 18 jaar met een woonadres in Nederland kan een MS Mode Card aanvragen.

C. Verstrekking en Registratie MS Mode Card

1. Een MS Mode Card kan kosteloos worden opgehaald in alle Winkels. U kunt de toepasselijke algemene voorwaarden raadplegen op www.msmode.nl/algemene-voorwaarden en indien gewenst opslaan en/of printen.

2. Nadat u de MS Mode Card heeft ontvangen kunt u zich als MS Mode Card Member registreren op de website https://member.msmode.nl/register of in een Winkel.

3. Na registratie kunt u via https://member.msmode.nl/user/authenticate te allen tijde uw spaarsaldo bekijken, uw gegevens wijzigen, u aan of afmelden voor mailings etc.

4. Onderdeel van het MS Mode Card Programma zijn de member status e-mails en geadresseerde post. Bij registratie aan de kassa ontvangt u automatisch de MS Mode nieuwsbrief, bij online registratie dient u dit zelf aan te geven. U kunt te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in de nieuwsbrief of op uw persoonlijke pagina onder “Mijn Profiel”.

5. Direct na de registratie van uw MS Mode Card ontvangt u eenmalig (uitsluitend per e-mail ) een welkomstbonus ter waarde van € 10,-, te besteden in de Winkels of de Webshop bij een minimale besteding van € 50,-. Deze bonus is 3 maanden na de verzenddatum geldig en kan gedurende deze geldigheidsduur éénmaal worden gebruikt op de gehele collectie van MS Mode.

D. Gebruik

1. Na de succesvolle registratie van de MS Mode Card kan de MS Mode Card Member gebruik maken van zijn/haar MS Mode Card.

2. Voor elke euro die u na de registratie uitgeeft in de Winkels of op de Webshop, ontvangt u één Member Point.

3. U ontvangt alleen Member Points als u in de Winkels uw MS Mode Card laat scannen of als u bent ingelogd op de Webshop via uw “Mijn Account” bij het doen van een aankoop. Mocht u bij de aankoop in de Winkels geen MS Mode Card bij u hebben of als u niet bent ingelogd op de Webshop, dan kunnen Member Points niet met terugwerkende kracht op uw MS Mode Card bijgeschreven/uitgekeerd worden.

4. U ontvangt geen Member Points op verzendkosten en/of cadeaubonnen.

5. Member Points vertegenwoordigen geen financiële waarde en kunnen niet ingewisseld worden voor directe kortingen en/of contant geld.

6. Bij het bereiken van de eerste 250 Member Points ontvangt u (uitsluitend per e-mail) een shoptegoed van € 10,-,  te besteden in de Winkels of op de Webshop bij een minimale besteding van € 50,-. Dit shoptegoed is 2 maanden geldig na de verzenddatum. Na ontvangst van het shoptegoed, worden automatisch 250 Member Points van uw puntensaldo afgetrokken. Volgende aanbiedingen die gelden bij gespaarde Member Points kunnen variëren en worden u altijd per email kenbaar gemaakt.

7. Als u terugbrengen van goederen waar Member Points mee zijn gespaard, komen de hiermee gespaarde Member Points te vervallen. Het aantal Member Points gelijk aan het retour gebrachte totaal bedrag zal in mindering worden gebracht op uw punten saldo.

8. Member Points blijven maximaal 2 jaar na ontvangst geldig komen daarna automatisch te vervallen.

E. Speciale aanbiedingen

1. Een MS Mode Card Member kan gebruik maken van speciale aanbiedingen van MS Mode. Deze aanbiedingen worden door MS Mode samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.

F. Wijziging/beëindiging

1. MS Mode behoudt zich het recht voor om het MS Mode Member Programma te beëindigen, dan wel geheel of gedeeltelijk de wijzigen.

2. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de website en per email worden aangekondigd.

3. Member Points blijven tot 2 maanden na beëindiging geldig, waarna ze vervallen zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

G. Beëindiging deelname

1. MS Mode Members kunnen hun deelname aan het MS Mode Card Programma op ieder moment beëindigen.

2. Om deelname aan het MS Mode Card Programma te kunnen beëindigen dient de MS Mode Member contact op te nemen met de klantenservice: 020 – 580 98 91 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur (lokaal tarief) of een e-mail te sturen naar klantenservice@msmode.com met de reden en je persoonlijke gegevens inclusief Member Card nummer.

3. Na bevestiging van de beëindiging is de MS Mode Card niet meer geldig en komen de Member Points te vervallen.

H. Beschadiging, verlies, diefstal en fraude MS Mode Card

1. U bent zelf verantwoordelijk voor de MS Mode Card en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik en van beschadiging, verlies, diefstal en onbruikbaar maken van de MS Mode Card.

2. U kunt kosteloos een nieuwe Member Card ophalen in de winkel en deze koppelen aan uw “Mijn Profiel” door hier in te loggen. Wanneer u bent ingelogd kunt u bij “Member Card” ervoor kiezen om uw Member Card te bewerken en het nieuwe Member Card nummer in te voeren. Het oude Member Card nummer wordt automatisch geblokkeerd. Lukt het niet om het nieuwe Member Card nummer toe te voegen aan uw “Mijn Profiel” dan kan dit ook via de klantenservice. De klantenservice is te bereiken op het nummer 020 – 580 98 91 of door een e-mail te sturen naar klantenservice@msmode.com o.v.v. de reden, uw naam en het MS Mode Card nummer. *De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur (lokaal tarief).

3. Bij vermoeden van fraude kunnen de Winkels waar de MS Mode Card wordt aangeboden deze onmiddellijk innemen en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van gespaarde Member Points.

4. MS Mode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruikt van de MS Mode Card.

I. Privacy

1. In het kader van het MS Mode Card Programma worden (persoons)gegevens verwerkt. Deze verwerking vindt plaats om de aanvraag, wijzigingen of vragen over de MS Mode Card correct te kunnen afhandelen. En worden uw (persoons)gegevens gebruikt om u te informeren over acties en aanbiedingen van MS Mode. Op de verwerking van (persoons)gegevens is het privacy beleid van MS Mode van toepassing. Het privacy beleid van MS Mode is te vinden op www.msmode.com/privacy-policy.

J. Slotbepalingen

1. MS Mode behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.

2. MS Mode Members worden vooraf via de website of per e-mail over de wijzigingen geïnformeerd.

3. Door gebruik te maken van de MS Mode Card na inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden geeft u te kennen daarmee in te stemmen.

4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

5. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

 

Algemene voorwaarden MS Mode Card Programma, 01-06-2016